ZW-6 Wasyl Kokolus: List of descendants  
Name  
1child, First
2child, Fourth
3child, Second
4child, Third
5Drabik, Ignotus
6Drabik, Pelagia
7Hatalak, Michael
8Holubowski, Ignatisus
9Holubowski, Ilko
10Holubowski, Joannes
11Ilkow, Catharina
12Iwanczyk, Sophia
13Kokolus, Anastazia
14Kokolus, Anna
15Kokolus, Cymitra
16Kokolus, Daniel
17Kokolus, Gregor
18Kokolus, Iwan
19Kokolus, Joannes
20Kokolus, Maria
21Kokolus, Maria
22Kokolus, Michal
23Kokolus, Mikolay
24Kokolus, Nacha
25Kokolus, Oliena
26Kokolus, Onufra
27Kokolus, Pazia
28Kokolus, Pelagia
29Kokolus, Praxedis
30Kokolus, Wasyl
31Konopelski, Georgius
32Konopelski, Georgius
33Konopelski, Maria
34Kukulaus, Janka (Tonka)
35Raytarowska, Marianna
36Zavzyczniak, Catharina
37Zavzyczniak, Dimitro
38Zavzyczniak, Dimitro