ZW-1 Dimitri Kokolus: Descendant tree  
ZW-1 Dimitri Kokolus